Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser for 'Armbånd' webshop.

 
Artikel 1 Definitioner    

  1. Bracelets er et handelsnavn for firmaet Bracelets, som har til formål at tilbyde forskellige Produkter (online), samt den tilhørende installation af disse Produkter.
  2. I disse generelle vilkår og betingelser betyder "Privatkunde": den fysiske person, der bruger Armbåndstjenesterne, giver ordren om at levere Tjenester som nævnt i afsnit 6.
  3. I disse generelle vilkår og betingelser betyder "Erhvervskunde": den fysiske person eller juridiske person eller partnerskab af juridiske personer eller som handler på vegne af denne mellemmand eller repræsentant, som bruger armbåndstjenesterne og instruerer dem om at levere tjenester som nævnt i stk. 6.
  4. I disse generelle vilkår og betingelser forstås ved "Kunde": den fysiske og juridiske person eller partnerskab mellem juridiske personer og/eller fysiske personer eller som handler på vegne af denne mellemmand eller repræsentant, som bruger Armbåndstjenesterne og instruerer dem til at levere tjenesteydelser som nævnt i stk.
  5. I disse Almindelige Handelsbetingelser forstås ved "Aftale": retsforholdet mellem Armbånd og Kunde i bredeste forstand.  
  6. I disse Almindelige Handelsbetingelser betyder 'Tjenester': alle Produkter leveret til Kunden af ​​Armbanden og/eller tredjeparter engageret af denne, herunder køb og salg af Produkter, samt alt andet arbejde udført af Armbanden for Kunden, af hvilken som helst art, udført i forbindelse med en opgave, herunder arbejde, der ikke udføres efter udtrykkelig anmodning fra Kunden.  
  7. I disse generelle vilkår og betingelser betyder 'Websted': Hjemmesiden www.armbanden.nlog alle hjemmesider, som armbanden.nl driver, som den tilbyder Produkter, herunder denne webshop/hjemmeside.

Artikel 2 Anvendelse af de generelle vilkår og betingelser  

  1. De Generelle Betingelser gælder for alle Aftaler indgået mellem Kunden og Armbanden, hvor Armbanden tilbyder Ydelser. 
  2. Disse generelle vilkår og betingelser gælder også for alle hjemmesider, domæner, brands og platforme, som Armbanden driver.
  3. Afvigelser fra de generelle vilkår og betingelser er kun gyldige, hvis det er udtrykkeligt skriftligt aftalt med Armbånd.  
  4. Anvendeligheden af ​​køb eller andre betingelser for Kunden afvises udtrykkeligt, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt.  
  5. De generelle vilkår og betingelser gælder også for yderligere eller ændrede ordrer fra Kunden.  
    

Artikel 3 Aftalen  

  1. Alle tilbud på hjemmesiden er uforpligtende, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.  
  2. Kunden kan kontakt kontakte Armbånd via hjemmesiden, e-mail eller telefon for enhver af de tilbudte tjenester.  
  3. Kunden kan afgive ordrer på hjemmesiden(erne). Aftalen indgås herefter ved afgivelse af en ordre. 
  4. Såfremt Bracelets sender en bekræftelse til Kunden, er denne afgørende for Aftalens indhold og forklaring med forbehold for åbenlyse skriftlige fejl. Armbånd kan ikke holdes til sit tilbud, hvis Kunden med rimelighed kan forstå, at tilbuddet, eller en del heraf, indeholder en åbenbar fejl eller fejl.  

Artikel 4 Udførelse af aftalen  

  1. Armbanden vil bestræbe sig på at udføre Ydelserne efter bedste viden og evne og i overensstemmelse med kravene til godt håndværk, samt så vidt muligt i overensstemmelse med de skriftligt fastsatte aftaler.   
  2. Armbanden har ret til at få visse aktiviteter, herunder for eksempel afsendelse af Produkter og installation af Produkterne og/eller udstyret, udført af tredjemand.  
  3. Ved ansættelse af tredjeparter vil Bracelets udvise den fornødne omhu og rådføre sig med kunden i valget af disse tredjeparter, så vidt dette er rimeligt muligt og sædvanligt i forholdet til kunden. Omkostningerne ved at engagere disse tredjeparter afholdes af Kunden og vil blive væltet over på Kunden af ​​Armbanden.    
  4. Kunden skal sikre, at alle data, som Bracelets angiver er nødvendige, eller som Kunden med rimelighed bør forstå, er nødvendige for udførelsen af ​​Aftalen, leveres til Bracelets rettidigt. Såfremt de oplysninger, der kræves til gennemførelse af aftalen, ikke er blevet udleveret til Bracelets rettidigt, har Bracelets ret til at suspendere gennemførelsen af ​​aftalen og/eller til at opkræve de ekstra omkostninger, der følger af forsinkelsen hos kunden i henhold til daværende sædvanlige priser at tage.  
  5. Kunden sikrer, at Armbanden kan udføre sine Ydelser rettidigt og forsvarligt. Hvis Kunden ikke overholder sine aftaler herom, er Kunden forpligtet til at erstatte den deraf følgende skade. 
  6. Hvis der er aftalt eller specificeret et vilkår for udførelsen af ​​Tjenester, er dette aldrig en streng deadline. Hvis en frist overskrides, skal Kunden give Bracelets skriftlig meddelelse om misligholdelse. Armbånd skal tilbydes et rimeligt tidsrum til stadig at implementere aftalen.  
    

Artikel 5 Ændring af aftalen  

  1. Såfremt det under aftalens udførelse viser sig, at det er nødvendigt at ændre eller supplere den for en forsvarlig udførelse, så vil Bracelets og Kunden i god tid og i gensidigt samråd gå til justering af Aftalen.  
  2. Ændres Aftalen, herunder en tilføjelse, er der tale om en tillægsopgave. Der vil på forhånd blive lavet en særskilt betalingsaftale for denne tillægsopgave. Uden tillægstilbud gælder de originale vilkår og betingelser, hvorved tillægsydelserne betales til den aftalte takst.  
  3. Manglende eller øjeblikkelig udførelse af den ændrede Aftale udgør ikke et kontraktbrud fra Bracelets side og er ingen grund for Kunden til at annullere eller ophæve Aftalen.  
  4. Ændringer i den oprindeligt indgåede Aftale mellem Armbånd og Kunden er først gyldige fra det øjeblik, disse ændringer er blevet accepteret af begge parter ved hjælp af en tillægs- eller ændret Aftale. Denne ændring vil ske skriftligt.  

 
Artikel 6 Suspension, opløsning og for tidlig opsigelse af aftalen  

  1. Armbanden er bemyndiget til at suspendere opfyldelsen af ​​forpligtelserne eller til at ophæve aftalen, såfremt kunden ikke opfylder forpligtelserne i henhold til aftalen, eller ikke opfylder forpligtelserne fuldt ud eller rettidigt, eller hvis Armbanden har god grund til at frygte, at kunden vil mislykkes i disse forpligtelser.  
  2. Armbanden er endvidere bemyndiget til at ophæve Aftalen, hvis der opstår forhold af en sådan karakter, at opfyldelse af Aftalen er umulig, eller uændret opretholdelse af Aftalen med rimelighed ikke kan kræves. 
  3. Såfremt Kunden ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, og denne manglende opfyldelse begrunder opløsning, er Armbanden berettiget til straks og med øjeblikkelig virkning at ophæve Aftalen uden nogen forpligtelse fra sin side til at betale erstatning eller erstatning, mens Kunden, under misligholdelse, men kompensation eller kompensation er påkrævet.  

 

Artikel 7 Annullering  

  1. Afbestilling skal ske skriftligt og udtrykkeligt bekræftet af Armbanden. 
  2. Når produktet er behandlet, er det ikke længere muligt at fortryde.
  3. I tilfælde af hel eller delvis annullering vil alle på det tidspunkt afholdte omkostninger hidrørende fra Aftalen blive opkrævet.  
 1.  

Artikel 8 Omkostninger, vederlag og betaling  

  1. Alle beløb anført i tilbuddet er i euro og inklusive moms, medmindre andet er angivet.  
  2. Beløbene i webshoppen er inklusiv moms og eksklusiv fragtomkostninger, medmindre andet er angivet. 
  3. Forsendelsesomkostningerne for ordren vil blive beregnet, når betalingsproceduren er gennemført. Forsendelsesomkostningerne afholdes af Kunden. 
  4. Hvis en ordre er et vist minimumsbeløb, opkræver Armbånd ikke forsendelsesomkostninger. Størrelsen af ​​dette beløb, hvor der ikke opkræves forsendelsesomkostninger, afhænger af webstedet, hvor produktet blev bestilt, typen af ​​produkt og/eller service. 
  5. Armbanden har ret til at rette tilsyneladende forkerte angivelser i tilbuddet.  
  6. Armbanden er berettiget til at kræve minimum 100% forudbetaling ved salg af varer online. 
  7. Betaling kan ske via:
   1. iDeal
   2. Visa
   3. Med det samme
   4. Bankkontakt
   5. Betal Apple
   6. Bagefter betalingsmetode via Klarna
  8. Kunden er forpligtet til straks at informere Bracelets om eventuelle unøjagtigheder i de angivne eller angivne betalingsoplysninger.  
  9. Det er ikke muligt for Kunden at betale i rater.
  10. Såfremt Kunden undlader at betale en faktura rettidigt, vil Kunden efter loven være i misligholdelse uden yderligere varsel. Kunden skylder herefter de lovbestemte renter. Renterne af det forfaldne beløb beregnes fra det tidspunkt, hvor Kunden er i misligholdelse, til det tidspunkt, hvor hele det skyldige beløb er betalt.  
  11. Såfremt Bracelets beslutter at inddrive et krav på grund af manglende betaling af en eller flere ubetalte fakturaer ad lovlige midler, er Kunden, ud over den skyldige hovedsum og de renter, der er nævnt i artikel 9.11, også forpligtet til at tilbagebetale alle retslige og udenretslige midler. rimelige omkostninger.. Godtgørelsen af ​​afholdte rets- og udenretslige omkostninger vil blive fastsat i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse, der vedrører erstatning for udenretslige inkassoomkostninger.  

Artikel 9 Forsendelse og levering 

  1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, vil forsendelse og emballering blive udført af Armbanden selv, eller af en fragtmand fra et af lagrene i Europa.
  2. Hvis en ordre går tabt eller modtages beskadiget, skal kunden kontakte Armbånd via e-mail info@armbånd.nl, og en passende løsning søges i fælles høring.
  3. Fragtføreren er ansvarlig fra det øjeblik, armbanden.nl har overført produktet til transportøren. Produktet er på kundens risiko fra det øjeblik, kunden har modtaget produktet.
  4. Leveringstiden på armbånd afhænger af ordren. 
  5. Hvis leveringen sker via dropshipping, er leveringstiderne vejledende og er delvist afhængige af kurertjenesterne. 
  6. Hvis Produkterne er tilgængelige for Kunden efter leveringsperiodens udløb, men ikke accepteres af denne, vil Ydelserne blive opbevaret til hans rådighed for dennes risiko og regning, uanset årsagen til den manglende accept.  

 

Artikel 10 Returnering og tilbagebetaling

  1. Hvis ordren er afgivet af en privatkunde, kan produkterne returneres for egen regning inden for fjorten (14) dage efter modtagelsen uden at angive nogen grund. Hele det af Privatkunden betalte beløb inklusive forsendelsesomkostninger (hvis forsendelsesomkostninger blev betalt med ordren) refunderes fuldt ud inden for fjorten (14) dage efter modtagelse af Produktet. I løbet af disse fjorten (14) dage er Privatkunden forpligtet til at håndtere det modtagne Produkt med omhu. Hvis Privatkunden beslutter at returnere Produkterne, og det ikke er nødvendigt at fjerne emballagen, så beder Bracelets om ikke at gøre det.  
  2. Privatkunde kan returnere Produktet via et selvvalgt postselskab. Omkostningerne ved returnering er for Kundens regning. 
  3. Hvis Privatkunden ønsker at returnere ordren, skal Privatkunden downloade og udfylde returformularen fra Hjemmesiden. Privatkunden skal vedlægge denne formular med returforsendelsen.  
  4. Så snart produkterne er blevet returneret af Armbånd, vil Armbånd fortsætte med en refusion.
  5. Hvis Produktet er åbnet eller testet af Privatkunden, kan Produktet ikke længere returneres. Dette gælder også, hvis den ovenfor nævnte betænkningstid endnu ikke er overskredet.
  6. Armbanden kan udelukke følgende produkter fra returnering: Produkter, der er specialfremstillet og/eller produkter, der er specialbestilt, og forseglede produkter, der ikke er egnede til returnering af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og som har forseglet gået i stykker efter levering. Produkter, der er specialbestilt til en kunde fra en leverandør udenfor lager, er udelukket fra returnering. 
  7. Produkterne er udelukket fra returnering, indtil de er modtaget af Detailkunden.
  8. Efter denne periode er returnering mulig, hvis kunden kan bevise, at der er sket skade ved ankomsten af ​​ordren, som ikke er forårsaget af kunden.  
    

Artikel 11 Ansvar  

  1. Kunden er ansvarlig for at levere korrekte og repræsentative data og oplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af ​​Aftalen. Armbanden er ikke ansvarlig for skader, herunder på baggrund af en forkert ordre, såfremt Kunden har afgivet urigtige, ikke-repræsentative eller irrelevante oplysninger.  
  2. Den til Kunden meddelte leveringsperiode kan kun angives tilnærmelsesvis. Selvom der vil blive gjort alt for at overholde leveringsfristen, er Armbanden aldrig ansvarlig for følgerne af overskridelse af den der angivne frist. Overskridelse af fristen berettiger ikke Kunden til at annullere Produkterne, eller til at nægte modtagelse eller betaling af Produkterne, ligesom Armbanden heller ikke skylder nogen kompensation til Kunden. 
  3. Armbanden er ikke ansvarlig for fejl eller udeladelser fra tredjemand, som er engageret af det. Ved at bruge Armbånds Tjenester giver Kunden Bracelets bemyndigelse til, hvis en tredjepart engageret af Bracelets ønsker at begrænse sit ansvar, også acceptere denne ansvarsbegrænsning på vegne af Kunden. 
  4. Armbanden er ikke ansvarlig for indirekte skade, herunder men ikke begrænset til følgeskader. 
  5. Armbanden er ikke ansvarlig for eventuelle tastefejl på hjemmesiden(erne).  
  6. Armbånd kan ikke holdes til sin offentliggjorte pris, hvis Kunden med rimelighed kan forstå, at prisen, eller en del heraf, indeholder en åbenbar fejl eller fejl.  
  7. Armbanden er ikke ansvarlig for manglende overholdelse eller for sen opfyldelse af de forpligtelser, der følger af aftalen, såfremt dette skyldes force majeure som nævnt i artikel 13.  
  8. Kunden holder Armbånd skadesløs mod krav fra tredjemand, uanset art, relateret til Tjenesterne.  
  9. Da Armbånd ikke er producent, men leverandør af Produktet, vil Armbånd i tilfælde af fejl give Kunden alle nødvendige oplysninger for at holde producenten eller importøren ansvarlig for de pågældende mangler. 
  10. Hvis Bracelets alligevel holdes ansvarlig, vil det kun være ansvarligt for direkte skade, der faktisk er opstået, betalt eller forfalden af ​​Kunden på grund af en påviselig svigt af Bracelets' forpligtelser med hensyn til sine Tjenester. 
  11. Armbandens ansvar er begrænset til det beløb, som forsikringsselskabet dækker og udbetaler. Hvis forsikringsselskabet ikke udbetaler, eller hvis Armbånd ikke er forsikret, er ansvaret begrænset til det beløb, som kunden har betalt. 
  12. Ansvarsbegrænsningen som beskrevet i denne artikel gælder ikke, hvis der er forsæt eller bevidst hensynsløshed fra Armbånds side.
  13. I overensstemmelse med artikel 10, stk. 3 i disse almindelige forretningsbetingelser, er Armbanden ikke ansvarlig for skader på produkter under deres transport, hvis de pågældende produkter er bestilt af erhvervskunden. 
  14. Denne bestemmelse udelukker ikke ansvar i det omfang, ansvar ikke kan begrænses eller udelukkes ved lov.  
    

Artikel 12 Force majeure  

  1. Ved force majeure forstås alle ydre årsager, uden for Armbånds kontrol eller handlinger, som følge af hvilke rettidig, fuldstændig eller korrekt opfyldelse af Aftalen ikke længere er mulig.  
  2. Force majeure som nævnt i det foregående afsnit omfatter også, men er ikke begrænset til: manglende overholdelse fra tredjemands side, sygdom hos personalet hos Armbanden selv eller tredjemand, unormale vejrforhold, afbrydelser i vand- og energiforsyningen, strejker , alvorlige forstyrrelser i armbåndssystemerne, brand, oversvømmelser, naturkatastrofer, optøjer, krig, epidemier/pandemier eller andre indenlandske uroligheder.  
  3. I tilfælde af force majeure vil opfyldelsen af ​​aftalen blive suspenderet, så længe force majeure varer.  
  4. Hvis force majeure varer i mere end en måned, er begge parter berettiget til at ophæve aftalen uden retslig indgriben. Armbanden refunderer i så fald ethvert indbetalt beløb med fradrag af alle omkostninger, som Armbanden har haft i forbindelse med Aftalen. 

Artikel 13 Juridisk garanti 

  1. Over for Privatkunden yder Armbanden garanti for de produkter, som det leverer, mod materiale- og fabrikationsfejl. Garantien betyder, at Armbanden udbedrer fejlene efter bedste evne og erstatter dem, hvis det er nødvendigt. Mangler skal meddeles skriftligt til Armbanden hurtigst muligt efter opdagelse på e-mail til info@armbånd24.dk.  
  2. Garantien gælder ikke, hvis fejlene helt eller delvist skyldes forkert, inkompetent, skødesløs brug, brug til andet end normale formål eller ydre årsager, herunder men ikke begrænset til brand- eller vandskade. Dette er efter armbånds skøn.
  3. Garantien gælder heller ikke, hvis produkterne er blevet ændret eller vedligeholdt af tredjepart.  
  4. En yderligere garanti stillet af Bracelets, dennes leverandør, producent eller importør begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som Privatkunden kan gøre gældende over for Bracelets på grundlag af aftalen, såfremt Bracelets ikke opfylder sin del af aftalen. 
  5. Der ydes under ingen omstændigheder garanti på tilslutningsmaterialer, monteringsmaterialer og tilbehør, ej heller i tilfælde af misfarvning. 
  6. Såfremt Armbanden udfører reparationsarbejder, der falder uden for det i denne artikel nævnte omfang, vil disse blive opkrævet hos Kunden.  
  7. Bestemmelserne i de almindelige handelsbetingelser med hensyn til garanti påvirker ikke Kundens garantikrav i henhold til loven. 

 

Artikel 14 Annoncering 

  1. Kunden er forpligtet til at efterse eller lade det leverede produkt på leveringstidspunktet, i hvert fald inden for kortest mulige frist efter modtagelsen. Kunden bør herved undersøge, om kvaliteten og mængden af ​​de leverede varer stemmer overens med det i Aftalen fastsatte.  
  2. Fejl eller unøjagtigheder, der kan konstateres ved en første inspektion af Privatkunden, under hensyntagen til kravene om rimelighed og rimelighed, skal meddeles Armbanden skriftligt inden fjorten (14) arbejdsdage efter modtagelsen af ​​Ydelserne, med købsbevis. medmindre dette er umuligt eller urimeligt besværligt. For Erhvervskunden gælder en frist på 5 (med ord: fem) dage, medmindre dette er umuligt eller urimeligt byrdefuldt. 
  3. Øvrige reklamationer, herunder reklamationer, der ikke har kunnet opdages ved et første eftersyn hos Privatkunden, skal meddeles Bracelets skriftligt senest en (1) måned i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2. For Erhvervskunden, en periode på 14 (i ord: fjorten) dage. 

 

Artikel 15 Fortrolighed af data  

  1. Hver af parterne garanterer, at alle oplysninger modtaget fra den anden part, som er kendt eller burde vides at være af fortrolig karakter, forbliver fortrolige. Den part, der modtager fortrolige oplysninger, vil kun bruge dem til det formål, hvortil de blev givet. Oplysninger betragtes under alle omstændigheder som fortrolige, hvis de er udpeget som sådanne af en af ​​parterne. Armbånd kan ikke holdes til dette, hvis udlevering af data til tredjemand er nødvendig som følge af en domstolsafgørelse, en lovbestemt forskrift eller for korrekt udførelse af aftalen.  

Artikel 16 Intellektuel ejendomsret 

  1. Armbanden forbeholder sig de rettigheder og beføjelser, som det er berettiget til i henhold til ophavsretsloven.  
  2. Kunden garanterer, at ingen tredjemands rettigheder modsætter sig at gøre data tilgængelige for Armbånd. Kunden skal holde Bracelets skadesløs for enhver handling baseret på påstanden om, at tilgængeliggørelse, brug, ændring, installation eller inkorporering af sådanne krænker tredjeparters rettigheder.   

Artikel 17 Klageprocedure 

  1. Hvis Kunden har en klage, skal Kunden sende denne skriftligt til complaint@armbanden.nl. 

Artikel 18 Armbånds identitet 

  1. Armbånd har den seneste postadresse på kontakt side at stå. Der kan modtages breve og korrespondance herom.
  2. Armbanden er registreret i Handelskammeret under nummer 14 11 63 37. Armbanden ligger på den adresse, der er angivet på kontaktsiden. 
  3. Armbånd kan kontaktes på e-mail på info@armbånd24.dk eller via chat på hjemmesiden armbanden.nl.

Artikel 19 Gældende lov og kompetent domstol  

  1. Hollandsk lov gælder for det juridiske forhold mellem Armbånd og dets Kunde. 
Artikel 20 Annulleringsbetingelser. Opsigelsesfrist
 
Abonnementer kan opsiges inden for 30 dage. Ved afbud via info@armbånd24.dk starter næste fornyelsesdato.
 
Aflysninger behandles den dag, vi modtager din fortrydelsesanmodning. Dine penge vil blive refunderet til den konto, du brugte til at betale for dine køb. Dette kan tage op til 7 hverdage fra den dato, hvor refusionen blev godkendt.